شماره تلفن مسئول دفتر دانشکده ها و مدیرگروه ها

2760 محمد رضا محمدی مدیر گروه بهداشت و طب ورزش
2763 رؤیا عسکری مدیر گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزش
2775 بهمن کروجی مدیر گروه مواد و متالورژی
2777 احسان بهنام طلب مدیر گروه عمران
2819 علی هاشمیان مدیر گروه مکانیک
2825 جواد حدادنیا مدیر گروه مهندسی پزشکی
2839 مینا مسعودی فر مدیر گروه کامپیوتر
2858 سید حسن حجی آبادی مدیر گروه مهندسی نفت
2862 امین کاظمی بیدختی مدیر گروه مهندسی شیمی
2967 حسین شریف زاده مدیر گروه برق قدرت
3008 محمد رضا واعظی کاخکی مدیر گروه زیست شناسی
3025 مجتبی کاویان مدیر گروه مرمت
3032 علیرضا سلیمانی مدیر گروه آمار
3067 حسن مجیدی مدیر گروه ادبیات عرب
3074 کتایون شهپر راد مدیر گروه زبان فرانسه
3138 لیلا گلی مختاری مدیر گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژی
3117مهیار علوی مقدم مدیر گروه ادبیات فارسی
3155 حسین اصغر رهنمای علی آباد مدیر گروه فیزیک
3175 هادی باقری سبزوار مدیر گروه معماری
3234 محمد رضا ارشادی نیا مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی
3347 محمد علی پرتانیان مدیر گروه ریاضی كاربردی
3355 یاسر علیزاده مدیر گروه ریاضی محض
3363 محمد رضا عادل مدیر گروه زبان انگلیسی
3373 سکینه محبی امین مدیر گروه علوم تربیتی
3076 ناصر سلمانی ایزدی مدیر گروه فقه و حقوق
3377 محمد مصطفایی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییع
2835 رحیم ایلدر آبادی مدیر گروه برق قدرت
3231 رضا خسرو بیگی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
3369 مجید صادق نژاد مدیر گروه حقوق
3323 امیر امیری مدیر گروه شیمی
3132 هادی سلطانی فر مدیر گروه تکنولوژی محیط زیست
3344 احمد رزمخواه مدیر گروه معارف اسلامی
2847 علی کرمی ملایی مدیر گروه مکاترونیک
3297 حامد ادب مدیر گروهgisوسنجش از راه دور

2751 ؟ ؟ مسئول دفتر دانشكده علوم ورزشی
2771 قاسم کروژدهی مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی
2821 موسی الرضا رجبی مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
2851 شیما سادات بیداد مسئول دفتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
3037-2417 مجتبی باغستانی مسئول دفتر دانشکده ریاضی
3071 مهری بهزاد مسئول دفتر دانشکده الهیات
3117-2416 محمد باقر آبادی مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
3270 اکرم وکیلی مسئول دفتر دانشکده جغرافیا
2451 اشرف السادات اقدسی مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
2972 سید جماالدین حسینی نژاد مسئول دفتر دفتر نمایندگی نهاد رهبری

2551 معصومه خسروجردی مسئول دفتر معاونت اداری-مالی