دپارتمان زبان های خارجی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

آموزش زبان فرانسه

(با تمرکزبر 4مهارت شنیداری، گفتاری،نوشتاری و خواندن)

دپارتمان زبان های خارجی

پیش ثبت نام

32

تئوری

برای دانشجویان حکیم سبزواری :

1.300.000 ریال

سایر دانشجویان :

1.600.000

سایر افراد :

2.000.000 ریال

 اسفند ماه

مزایای شرکت در دوره: 

1. آموزش در محیط دانشگاهی و زیر نظر اساتید هیات علمی دانشگاه

2. دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه


فرم ثبت نام