دپارتمان روانشناسی 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

رابطه شخصیت شناسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان 

اساتید دپارتمان 

فروردین ماه 1399

10

تئوری

350.000 ریال 

15 اسفندماه

مزایای شرکت در دوره: 

1. آموزش در محیط دانشگاهی و زیر نظر اساتید هیات علمی دانشگاه

2. دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه


فرم ثبت نام