اطلاعیه های دفاع پایان نامه های ارشد


جهت اعلام جلسه دفاع بر روی وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از فرم پیش نویس زیر استفاده و تکمیل شده آنرا به ادرس داده شده ارسال نمایید.

(ece.grad@hsu.ac.ir)

تذکر: فرم تکمیل شده ترجیحا در یک صفحه A4 تنظیم شود و در قالب فایل jpg ارسال گردد.

 

  فرم پیش نویس جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


اطلاعیه های جلسات دفاع :

 

  1. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای ابراهیم برهانی فر (27/11/1394 درج)
  2. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا طبسی(26/11/1394 درج)
  3. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن لطفی (24/11/94 درج)
  4. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محمبوبه قانعی (18/11/1394 درج)
  5. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جلال شرافتی (04/11/1394 درج)
  6. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد آقا محمدی(15/10/1394 درج   )
  7. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رحیمی
  8. جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای علی غزنوی(9/6/95 درج)
  9. جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای منصور خلیلیان (9/6/95 درج)