آزمایشگاه های پژوهشی و تحقیقاتی

آزمایشگاه مدار مجتمع خطی:

آزمایشگاه پردازش تصویر:

آزمایشگاه مدارها و سیستم های الکترونیکی: