افراد

آقای دکتر آذین حسین زاده

آقای دکتر علیرضا قدسی

خانم دکتر صباغ زاده

خانم دکتر لیلا متولی زاده نائینی

آقای دکتر رسول شادنیا

آقای مهندس سیدمحسن بلیانی

آقای نعمت سروقدی

آقای دکتر محمدرضا سروقدی

خانم مریم قوام زاده رضوی

آقای مسعود پسندیده

آقای مهندس فاضلی

آقای دکترحسین دولت آبادی

خانواده مرحوم دکتر سیدابوالفضل علوی

آقای مهندس رهنما

آقای مهندس امیر برکت مومنی