سازمان ها و صنایع

شرکت نمک سود ( برادران ضیائی)

کارخانه سیمان سبزوار