دکتر حسن صیانتی
عضوهیأت اجرایی جذب
استادیار مدرسی معارف اسلامی شماره تماس: 44013071