دکتر مجید بقایی نژاد
عضوهیأت اجرایی جذب
دانشیار مهندسی برق شماره تماس: 44012822