رضا ایمانی خواه

رضا ایمانی خواه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری غیر هیأت علمی فقه و اصول حوزوی سطح 3 شماره تماس: 44012970