معرفی خوابگاه برادران

a0 a2  a3

 

مجتمع خوابگاهی اندیشه

شماره تماس :۴۴۰۱۴۴۳۲

آدرس : خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری