معرفی خوابگاه خواهران

 

آدرس : خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری


Heading-1 Heading-2 Heading-3
bahar خوابگاه بهار     تلفن سرپرستی :۴۴۰۱۴۴۲۹ – ۴۴۰۱۴۴۳۰
maryam  خوابگاه مریم (مجتمع)   تلفن سرپرستی :۴۴۰۱۴۴۲۱- ۴۴۰۱۴۴۲۲
narges خوابگاه نرگس(مجتمع) تلفن سرپرستی :۴۴۰۱۴۴۲۱ – ۴۴۰۱۴۴۲۲
yas1 خوابگاه یاس(مجتمع)            تلفن سرپرستی :۴۴۰۱۴۴۲۹ – ۴۴۰۱۴۴۳۰
shaghayeh1  خوابگاه شقایق (مجتمع)   تلفن سرپرستی :۴۴۰۱۴۴۲۱ – ۴۴۰۱۴۴۲۲
valiasr خوابگاه ولی عصر تلفن سرپرستی :۴۴۰۱۴۴۲۷ -۴۴۰۱۴۴۲۸