آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

رسالت


تهیه شرایط اسکان مناسب برای دانشجویان غیر بومی واجد شرایط به منظور تامین رفاه عمومی و به تبع آن کمک به وضعیت تحصیلی دانشجویان،رسالت اصلی اداره امورخوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد.