آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

شرایط بهره مندی از وام


 

الف)شرايط عمومي وام گيرندگان

1-دارابودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي ).

2-دارابودن صلاحيت اخلاقي ورعايت شئون دانشجويي.

3-عدم استفاده ازبورس تحصيلي ،كمك وياوام موسسات ديگر.

4عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد(به استثناي كاردانشجويي)

ب)شرايط آموزشي وام گيرندگان

ا-تمام وقت بودن آموزشي دانشجو

تبصره :دانشجويي تمام وقت محسوب مي شودكه حداقل تعدادواحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشي رااخذنموده باشدچنانچه دانشجودرنيمسال آخرتحصيل خودباشداخذنصف حداقل تعدادواحدالزامي كفايت مي كند

2-مشروط نبودن دانشجودردونيمسال قبل

تبصره1: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد درنيمسال اول ودوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهدگرفت

تبصره 2:دانشجوياني كه دردونيمسال متوالي مشروط شوندازدريافت هرگونه وام درنيمسال بعدي مشروطي،محروم مي باشند

تبصره 3: کلیه دانشجویان اعم از روزانه و شبانه،  از همان ترم اول ملزم به ارایه سند محضری با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی می باشند.

3-اشتغال به تحصيل درسنوات تحصيلي مجازبراي استفاده ازوام هاي صندوق رفاه به شرح زير:

كارداني ،كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته حداكثر4نيمسال

كارشناسي پيوسته حداكثر8نيمسال

كارشناسي ارشد پيوسته ودكتراي حرفه اي حداكثر12نيمسال

دكتراي تخصصي ناپيوسته غيربورسيه حداكثر8نيمسال