شرایط بهره مندی از وام

 
الف)شرايط عمومي وام گيرندگان
1-دارابودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي ).
2-دارابودن صلاحيت اخلاقي ورعايت شئون دانشجويي.
3-عدم استفاده ازبورس تحصيلي ،كمك وياوام موسسات ديگر.
4عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد(به استثناي كاردانشجويي)
ب)شرايط آموزشي وام گيرندگان
ا-تمام وقت بودن آموزشي دانشجو
تبصره :دانشجويي تمام وقت محسوب مي شودكه حداقل تعدادواحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشي رااخذنموده باشدچنانچه دانشجودرنيمسال آخرتحصيل خودباشداخذنصف حداقل تعدادواحدالزامي كفايت مي كند
2-مشروط نبودن دانشجودردونيمسال قبل
تبصره1: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد درنيمسال اول ودوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهدگرفت
تبصره 2:دانشجوياني كه دردونيمسال متوالي مشروط شوندازدريافت هرگونه وام درنيمسال بعدي مشروطي،محروم مي باشند
تبصره 3: کلیه دانشجویان اعم از روزانه و شبانه،  از همان ترم اول ملزم به ارایه سند محضری با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی می باشند.
3-اشتغال به تحصيل درسنوات تحصيلي مجازبراي استفاده ازوام هاي صندوق رفاه به شرح زير:
كارداني ،كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته حداكثر4نيمسال
كارشناسي پيوسته حداكثر8نيمسال
كارشناسي ارشد پيوسته ودكتراي حرفه اي حداكثر12نيمسال
دكتراي تخصصي ناپيوسته غيربورسيه حداكثر8نيمسال