شرایط بهره مندی از وام

 

الف)شرايط عمومي وام گيرندگان

۱-دارابودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي ).

۲-دارابودن صلاحيت اخلاقي ورعايت شئون دانشجويي.

۳-عدم استفاده ازبورس تحصيلي ،كمك وياوام موسسات ديگر.

۴عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد(به استثناي كاردانشجويي)

ب)شرايط آموزشي وام گيرندگان

ا-تمام وقت بودن آموزشي دانشجو

تبصره :دانشجويي تمام وقت محسوب مي شودكه حداقل تعدادواحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشي رااخذنموده باشدچنانچه دانشجودرنيمسال آخرتحصيل خودباشداخذنصف حداقل تعدادواحدالزامي كفايت مي كند

۲-مشروط نبودن دانشجودردونيمسال قبل

تبصره۱: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد درنيمسال اول ودوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهدگرفت

تبصره ۲:دانشجوياني كه دردونيمسال متوالي مشروط شوندازدريافت هرگونه وام درنيمسال بعدي مشروطي،محروم مي باشند

تبصره ۳: کلیه دانشجویان اعم از روزانه و شبانه،  از همان ترم اول ملزم به ارایه سند محضری با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی می باشند.

۳-اشتغال به تحصيل درسنوات تحصيلي مجازبراي استفاده ازوام هاي صندوق رفاه به شرح زير:

كارداني ،كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته حداكثر۴نيمسال

كارشناسي پيوسته حداكثر۸نيمسال

كارشناسي ارشد پيوسته ودكتراي حرفه اي حداكثر۱۲نيمسال

دكتراي تخصصي ناپيوسته غيربورسيه حداكثر۸نيمسال