شرایط و ضوابط پرداخت و بازپرداخت وام

دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند، پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند. زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیر مشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. در صورتی که پس از مدت 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یک جا پرداخت نماید.
1- تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.
2- طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر 5 سال می باشد.
3- مبلغ 10% از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فراغت از تحصیل و دور دفترچه اقساط بایستی بطور کیجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل شود، مانده بدهی تقسیط خواهد شد.
4- تاریخ سر رسید اقساط برای کلیه دانش آموختگان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. زمان خدمت نظام وظیفه به مدت مذکور افزوده می گردد.
5- بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست در تاریخ سر رسید هر یک از اقساط، به یکی از شعب بانک تجارت (ویا بانک ملی با توجه به شماره حساب مندرج در دفترچه اقساط صادر شده) در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط (سه قسط متوالی) کل بدهی به دین حالت تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.
6- صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می باشد.
7-در صورت قبولی در مقاطع بالاتر و بدون وقفه بیشتر از یک سال مابین دو مقطع با مراجعه به اداره رفاه آخرین محلتحصیل و ارایه پرینت دفترچه اقساط و با ایجاد مقطع تحصیلی جدید در سیستم فاز 2 اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir، سر رسید اولین قسط با لحاظ نمودن سال ورودی برای مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت 24 ماه و مقاطع دکتری 48 ماه تمدید می گردد و نیاز به مکاتبات اداری نمی باشد.