وام بنيادعلوي

وام بنيادعلوي

شرايط عمومی لازم براي دريافت وام

وام بنيادعلوي فقط به دانشجويان روزانه و شبانه – غیرشاغل-با شرایط ذیل تعلق می گیرد.

 • دارابودن صلاحيت اخلاقي ورعايت شئون دانشجويي
 • دارابودن اولويت نيازمالي
 • بالابودن ضريب محروميت محل سكونت (ضريب محروميت ۵به بالا)
 • دارابودن معدل ۱۴برای دانشجویان مقطع كارشناسي (دانشجویان مقاطع كارشناسي ارشدو دكتراي تخصصي شرط معدل ندارند)

دانشجوياني كه به هردليل ازوام اعطايي استفاده نموده اند،ولي پرداخت وام به آنان مجاز نبوده مكلف هستندمبالغ دريافتي رابه صورت يكجا به اموررفاهي دانشجويان بنيادعلوي بازپرداخت نمايند.

دانشجويان حائز يكي ازشرايط ذيل به همراه تمامي شرايط عمومي وباارائه مدرک معتبر ازمراجع ذيصلاح دراولويت دريافت وام بنيادعلوي مي باشند:

 • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاههاي كشور
 • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين المللي
 • بسيجي فعال باتائيدارگانهاي ذيربط
 • رزمنده (حداقل ۶ماه حضوردرجبهه)
 • آزاده
 • همسروفرزندآزاده
 • جانباز(حداقل ۵۰%جانبازي)
 • همسروفرزندجانبازي با۵۰%جانبازي
 • همسروفرزندشهيد
 • مواردخاص باتائيدرياست محترم بنيادمستضعفان ومديرعامل بنيادعلوي

 

مدارك لازم براي وام بنيادعلوي

باتوجه به اين كه واريزوام مذكورازطريق بانك تجارت امكان پذيراست لذادانشجويان متقاضي بايد

دربانك مذكورنسبت به افتتاح حساب اقدام وشماره حساب رادرفرم درخواست درج نمايند .

جهت ضمانت وام بنياد،سند تعهد محضری به همراه حکم کارگزینی کارمند رسمی یا پیمانی مورد قبول می باشد. جهت دریافت نمونه فرم تعهد نامه به معاونت دانشجویی اداره خدمات رفاه دانشجویی مراجعه نمایید.

ارایه شناسنامه زوجین و سند ازدواج برای دانشجویان متاهل.
معدل بالای ۱۴ باشد.
پذیش دانشجو فقط از طریق آزمون سراسری باشد.

مبلغ وام ومدت زمان استفاده ازوام بنيادعلوي

 • دانشجويان مجردهرترم۶/۰۰۰/۰۰۰ريال
 • دانشجويان متاهل هرترم ۸/۰۰۰/۰۰۰ريال

مدت استفاده ازوام

 • مقاطع كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته حداكثردر۴نيمسال تحصيلي .
 • مقطع كارشناسي پيوسته حداكثر۸نيمسال تحصيلي .
 • مقطع دكتري حرفه اي حداكثر۱۴نيمسال تحصيلي .
 • دكتراي تخصصي حداكثر ۸ نيمسال تحصيلي .

نحوه بازپرداخت وام بنيادعلوي

بازپرداخت وام بنيادعلوي شش ماه بعداز فراغت ازتحصيل به صورت اقساط ۲۰ماهه مي باشد .

درخصوص بازپرداخت دانشجوياني كه بلافاصله بارعايت بازه زماني ۹ماهه به مقاطع بالاترمي روند یا آن دسته ازدانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشندمطابق قوانین وزارت علوم وصندوق رفاه دانشجویان عمل خواهدشد.