وام تحصیلی

 این وام به دانشجویان دوره روزانه که واجد شرایط عمومی و آموزشی دریافت وام ها و تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند ، تعلق می گیرد.
– دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول تحصیلی بدون احتساب معدل وام دریافت می نمایند.
– دانشجویانی که یک نیمسال تحصیلی مشروط شوند از نصف وام تحصیلی بهره مند می شوند.
– وام تحصیلی به دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند ، تعلق نمی گیرد.
– مبلغ وام تحصیلی ، همه ساله توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع تعیین و به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ می گردد.