وام تغذیه

شامل کلیه دانشجویان روزانه متقاضی

سقف وام به میزان ۱۰۰% هزینه غذای دانشجویی بر اساس نرخ ژتون و تعداد وعده های مصرفی درهرترم

شرایط ویژه:

دانشجوی خوابگاهی حداکثر ۵ نوبت ناهار، ۵ نوبت شام در هفته

دانشجوی غیرخوابگاهی حداکثر ۵ نوبت ناهار درهفته

مبلغ وام به حساب کارت تغذیه واریز می شود.