وام تغذیه

شامل کلیه دانشجویان روزانه متقاضی
سقف وام به میزان 100% هزینه غذای دانشجویی بر اساس نرخ ژتون و تعداد وعده های مصرفی درهرترم
شرایط ویژه:
دانشجوی خوابگاهی حداکثر 5 نوبت ناهار، 5 نوبت شام در هفته
دانشجوی غیرخوابگاهی حداکثر 5 نوبت ناهار درهفته
مبلغ وام به حساب کارت تغذیه در نیمسال بعد واریز می شود.
وام تغذیه صرفا در سنوات مجاز ارایه می شود و شامل نیمسال های اضافی نمی شود.