آر اس اس    
پنج شنبه 26 مهر 1397

وام حج عمره


این وام به دانشجویان ( روزانه – نوبت دوم) که واجد شرایط عمومی و آموزشی دریافت وام ها و تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند ، تعلق می گیرد.
– وام حج در طول تحصیل فقط یک بار پرداخت می گردد.
– ثبت وام حج برای متقاضیان منوط به ارایه معرفی نامه تایید شده از سوی مراجع ذیربط می باشند.