وام دانش هسته ای

این وام به دانشجویان شتغل به تحصیل در رشته فیزیک هسته ای که واجد شرایط عمومی و آموزشی دریافت وام ها و تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند ،تعلق می گیرد.شمال وام های :
– تحصیلی دانش هسته ای
– مسکن دانش هسته ای
– ضروری دانش هسته ای
– شهریه دانش هسته ای ( دانشجویان نوبت دوم )