وام ضروری دانشجویان مبتکر

این وام به منظور ایجاد انگیزه علمی بیشتر در دانشجویان و تشویق آنان به فعالیت های علمی ، پژوهشی و تولیدی و با هدف علمی و خود باوری اجتماعی دانشجویان مبتکر پرداخت می شود.
– اختراعات و ابتکارات مورد نظر با تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا دبیر خانه جشنواره خوارزمی و یا معاونت پژوهشی دانشگاه برسد.
– متقاضیان باید واجد شرایط عمومی و آموزشی مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد.
– اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیماسال اول و دوم تحصیلی بدون احتساب معدل انجام شود.
– چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد ، وام دریافتی باید پس از فراغت از تحصیل به صورت یکجا باز پرداخت گردد.