وام ضروری

این وام به دانشجویان دوره روزانه که واجد شرایط عمومی و آموزشی دریافت وام ها و تهسیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و با رویدادهایی نظیر زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، تصادف ، فوت یکی از اقوام درجه اول ، خرید عینک طبی و خرید لوازم کمک آموزشی مواجه شده اند ، تعلق می گیرد.
– مبلغ وام ضروری در هر سال تحصیلی توسط صندوق رفاه وزارت متبوع تعیین و ابلاغ می گردد.
– دانشجو متقاضی ملزم به ارایه مدارک و اسناد مربوط به رویداد مندرج در فرم درخواست وام می باشد.