وام مسکن

این وام به دانشجویان دوره روزانه که واجد شرایط عمومی و آموزشی دریافت وام ها و تسهیلات رفاهیصندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و در خوابگاه های دانشجویی سکونت ندارند ، تعلق می گیرد.
دانشجوی واجد شرایط دریافت وام مسکن علاوه بر تعهد نامه محضری ملزم به ارایه اجاره نامه معتبر از بنگاه های معاملات املاک می باشند.
به دانشجویان ورودی جدید بدون احتساب معدل ، وام پراداخت می شود.
به دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند ، وام مسکن تعلق نمی گیرد.