وام ویژه دانشجویان قهرمان ورزشی

این وام به :
الف ) نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور .
ب ) نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی) مسابقات قهرمانی کشور .
ج ) نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی) مسابقات بین المللی و جهانی دانشجویی .
د ) دانشجویان عضو تیم های ملی کشور .
با ارایه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح تعلق می گیرد .
– متقاضیان بایستی واجد شرایط عمومی و آموزشی مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشند .
– داشتن معدل 14 در زمان ارایه درخواست وام مزبور ضروری است .
– شرط معدل برای دوره دکتری 15 می باشد .
– ارایه درخواست بعد از یک نیمسال تحصیلی امکان پذیر می باشد .