ودیعه مسکن متاهلی

این تسهیلات به دانشجویان متاهل دوره روزانه که واجد شرایط عمومی و آموزشی دریافت وام ها و تسهیلات رفاهی مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و ساکن خوابگاه های دانشجویی نباشند ، ودیعه مسکن تعلق می گیرد.
– دانشجویان واجد شرایط علاوه بر تعهد محضری ، ملزم به ارایه اجاره نامه رسمی و معتبر از بنگاه های معاملات مسکن می باشند.
– مبلغ پرداختی ( با رعایت سقف اعتبار پیش بینی شده ،) بیشتر از مبلغ پیش پرداخت مدرج در اجاره نامه نمی باشد.
– دانشجویان دریافت کننده ودیعه مسکن ، ملزم به باز پرداخت نقدی مبلغ دریافتی ، بلافاصله پس از فراغت از تحصیل می باشند. ( ودیعه مسکن تقسیط نمی شود)