معرفی مدیر دانشجویی

 

آقای علی ذاکری

 مدیر دانشجویی

شماره تماس :

۴۴۰۱۲۵۸۲