برگزاری جشنواره غذایی دانشجویی -ابان ۹۲

۱-برگزاري جشنواره غذايي توسط حوزه مديريت دانشجويي و انجمن خيريه دانشجويي.

۲-تاريخ برگزاري:روزجمعه مورخ۱۰/۰۸/۹۲.

۳-زمان برگزاري:۸صبح لغايت ۱۴ درمحل غذاخوري مركزي.

۴-تعدادگروه هاي شركت كننده ۷۸ گروه خانم وآقا درتمامي مقاطع تحصيلي(دكتري،ارشد،كارشناسي).

۵-اعلام برگزيدگان دردوگروه غذا ودسر ۶برگزيده (اول تاسوم).

۶-تهيه گزارش توسط صدا وسيماي مركز سبزوار.

۷-داوري جشنواره ۶نفر(سرآشپز وكارشناسان).

۸-فروش غذا به صورت خيريه.