آر اس اس    
شنبه 26 آبان 1397

برگزاری جشنواره غذایی دانشجویی -ابان ۹۲


1-برگزاري جشنواره غذايي توسط حوزه مديريت دانشجويي و انجمن خيريه دانشجويي.

2-تاريخ برگزاري:روزجمعه مورخ10/08/92.

3-زمان برگزاري:8صبح لغايت 14 درمحل غذاخوري مركزي.

4-تعدادگروه هاي شركت كننده 78 گروه خانم وآقا درتمامي مقاطع تحصيلي(دكتري،ارشد،كارشناسي).

5-اعلام برگزيدگان دردوگروه غذا ودسر 6برگزيده (اول تاسوم).

6-تهيه گزارش توسط صدا وسيماي مركز سبزوار.

7-داوري جشنواره 6نفر(سرآشپز وكارشناسان).

8-فروش غذا به صورت خيريه.