رسالت

سامان دهی امور غذاخوری های دانشجویی و تامین تغذیه سالم و بهداشتی برای دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، رسالت عمده اداره امور تغذیه می باشد.