کارکنان اداره تغذیه

خانم مهندس زمانی نژاد

مسئول اداره امور تغذیه

شماره تماس : ۴۴۰۱۲۵۹۰

وبسایت : http://www.zamaninejad.ir

هادی رنجبر

متصدی غذاخوری

شماره تماس : ۴۴۰۱۳۲۵۷

ایمیل :h.ranjbar@hsu.ac.ir

 تماس با آقای رنجبر

 خانم بیدی

کارشناس اتوماسیون خواهران

شماره تماس : ۴۴۰۱۲۶۴۵