آر اس اس    
پنج شنبه 26 مهر 1397

کارکنان اداره تغذیه


 
 خانم مهندس زمانی نژاد

مسئول اداره امور تغذیه

شماره تماس : 44012590

وبسایت : http://www.zamaninejad.ir

 

  هادی رنجبر

متصدی غذاخوری

شماره تماس : 44013257

ایمیل :h.ranjbar@hsu.ac.ir

 تماس با آقای رنجبر

مهدی عباسپوران

مسئول اتوماسیون تغذیه

شماره تماس :   44012644-051

ایمیل :  m.abbasporan@hsu.ac.ir

 خانم بیدی

کارشناس اتوماسیون خواهران

شماره تماس : 44012645

Untitled abbasporan