کارکنان اداره تغذیه

خانم مهندس زمانی

مسئول اداره امور تغذیه

شماره تماس : 44012590

ایمیل:zamani@hsu.ac.ir

هادی رنجبراریانی

کاشناس مسئول تغذیه

شماره تماس : 44013257

ایمیل :h.ranjbar@hsu.ac.ir

 خانم بیدی

کارشناس اتوماسیون خواهران

شماره تماس : 44012645

 خانم رحیم زاده

کاردان غذاخوری

شماره تماس : 44012644