آر اس اس    
شنبه 26 آبان 1397

مسول دفتر


                                                                                    k

خانم کروژدهی

مسول دفتر معاونت دانشجویی

 شماره تماس :

44012582

                                                                                                         دور نگار :

4410622 – 051

2598 – 4401 – 051

وظایف:

1- تماس و پاسخ گویی به تلفن های دفتر

2- پاسخ گویی به مراجعین دفتر

3- هماهنگ کردن جلسات

4- فاکس و فتوکپی نامه های حوزه

5- تایپ نامه و سایر امور دفتر