مسول دفتر

                                                                                   k

    خانم کروژدهی

   مسول دفتر معاونت دانشجویی

 شماره تماس :

۴۴۰۱۲۵۸۲

                                                                                             دور نگار :

۴۴۱۰۶۲۲ – ۰۵۱

۲۵۹۸ – ۴۴۰۱ – ۰۵۱

وظایف:

۱- تماس و پاسخ گویی به تلفن های دفتر

۲- پاسخ گویی به مراجعین دفتر

۳- هماهنگ کردن جلسات

۴- فاکس و فتوکپی نامه های حوزه

۵- تایپ نامه و سایر امور دفتر