معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 

دکتر فاطمه صادقی فر

استادیار  گروه زیست شناسی

تلفن تماس :

۰۵۱-۴۴۰۱-۲۵۸۲

 دور نگار :

۲۵۹۸ – ۴۴۰۱ – ۰۵۱