معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 

دکتر حسن صیانتی

استادیار  گروه فلسفه و حکمت اسلامی

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تلفن تماس :

۰۵۱-۴۴۰۱-۲۵۸۲

 دور نگار :

۲۵۹۸ – ۴۴۰۱ – ۰۵۱