کارکنان خوابگاه ها


خانم امامی کارشناس اداره خوابگاهها   شماره تماس : ۴۴۰۱۲۵۸۸
خانم واعظی  کارشناس اداره خوابگاهها
آقای کافی   کارشناس اداره خوابگاهها شماره تماس : ۴۴۰۱۲۵۸۵ 
  آقای ترابی کارشناس اداره خوابگاهها(برادران) شماره تماس ::۴۴۰۱۲۵۸۶
خانم کروژدهی  کارشناس خوابگاه(خواهران) شماره تماس :۴۴۰۱۲۵۸۸