بازدید قائم مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حوزه معاونت دانشجویی