اطلاعیه شماره 1
 
دانشجویان دوره روزانه ( دختر و پسر ) متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی نیم سال اول  سال تحصیلی  98-97 می توانند از تاریخ 97/03/13 تا 97/03/24 به پورتال دانشجویی مراجعه و نسبت به  ثبت درخواست خوابگاه اقدام نمایند .
دانشجویا نی که ثبت درخواست آنان تایید شود ، لازم است از تاریخ 97/03/29 لغایت 97/04/14 فرم امتیاز بندی خوابگاه را بر اساس راهنمای موجود تکمیل نمایند .
در ضمن اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع یک و شیوه و شرایط تعیین اتاق دانشجویی که در خواست خوابگاه وی تأیید شده باشد. متعاقباً از طریق سایت معاونت دانشجویی به آدرس www.hsh.ac.ir/md  اطلاع رسانی خواهد شد.  
لازم به ذکر است دانشجویان دوره روزانه ( دختر و پسر ) متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی نیم سال اول  سال تحصیلی  98-97 می توانند طبق جدول زمان بندی مشروحه ذیل به پورتال دانشجویی مراجعه و نسبت به  ثبت نام خوابگاه خود اقدام نمایند .
 

نوع اقدام زمان اقدام اقدام کننده
 
ثبت درخواست سکونت در خوابگاه
از تاریخ 97/03/13لغایت 97/03/24 دانشجو
تایید ثبت سکونت در خوابگاه از تاریخ 97/03/25 لغایت 97/03/28 امور خوابگاه ها
تکمیل فرم امتیاز بندی از تاریخ 97/03/29 لغایت 97/04/14 دانشجویان تایید شده

 

راهنما ثبت درخواست
راهنمای پر کردن فرم امتیاز بندی