دانشجویانی که مجاز به انتخاب اتاق شده اند پس از مراجعه به پورتال دانشجویی خود از قسمت امور خوابگاه ها مراحل را مانند راهنمای زیر انتخاب نمایند.
ابتدا در قسمت گروه بندی پس از مشاهده گروه خود در موعد مقرر که نشان داده شده است در قسمت وضعیت بر روی گزینه این قسمت کلیک کنید.

سپس خوابگاه مورد نظر را انتخاب نمایید.

سپس اتاق مورد نظر را انتخاب نمایید.

در پایان بر روی کلید انتخاب کلیک نمایید.

سپس به صفحه ابتدایی بازگشته و حتما در قسمت وضعیت نام اتاق خود را حتما مشاهده نمایید. در غیر اینصورت اتاق برای شما ثبت نشده و مسولیت عواقب احتمالی آن به عهده دانشجو می باشد.