٭به نام خدا٭

قابل توجه دانشجویان گرامی

با عنایت به تغییر ساعات آموزشی،وجهت رفاه حال دانشجویان محترم  از تاریخ ۰۱-۰۸-۹۷ زمان  توزیع شام

به  ساعت ۱۸:۳۰  الی  ۲۰:۳۰  تغییرمی یابد.

بدیهی است خارج از زمان مذکورغذا توزیع نمی گردد.

  مدیریت اموردانشجویی