بسمه تعالی

 

کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دوره روزانه که برای نیم سال اول سال تحصیلی 400-99 متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی می باشند، از تاریخ 99/04/01 لغایت99/04/20 به پرتال دانشجویی خود مراجعه و نسبت به ثبت درخواست سکونت اقدام نمایند. به درخواست های پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود.

نکات مهم:

  1- اسامی واجدین شرایط سکونت در سراهای دانشجویی پس از بررسی های لازم متعاقبا اعلام خواهد شد.

   2 – دانشجویانی که در سال تحصیلی 99-98 ساکن سراهای دانشجویی بوده اند و برای نیم سال اول سال تحصیلی 400-99 متقاضی سکونت می باشند، نیز بایستی نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.   

 

امور سراهای دانشجویی