قابل توجه دانشجویان ودانش آموختگان گرامی

 

باتوجه به تغییرات اعمال شده درپورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ,ازاین پس دریافت وبازپرداخت تسهیلات دانشجویی منوط به این است که سیم کارت تلفن همراه بنام شخص دانشجوباشد.

لذاباعنایت به این که ورودبه پورتال مزبورجهت دریافت وبازپرداخت وام هاوتسهیلات رفاهی ونیزاجاره بهای خوابگاه صرفاازطریق این سامانه امکان پذیراست ؛لازم است متقاضیان فاقدسیم کارت شخصی نسبت به تهیه آن بنام خوداقدام نمایند.