بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان محترم

با عنایت به اینکه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث تحصیلی نزد شرکت بیمه دانا می باشند.لذا دانشجویانی که در اثر حادثه دچار مصدومیت شده اند؛ جهت دریافت معرفی نامه و پیگیری اخذ غرامت، می توانند مدارک پزشکی و نیز صورت هزینه تایید شده درمان خود را به آدرس ایمیل refahstu@hsu.ac.ir ارسال نمایند.

ملاحظات:

1-مدت قرارداد از ساعت صفر بامداد روز 1399/07/01 آغاز و در ساعت 24 روز 1400/06/31 می باشد.

2- بیمه مزبور بدون قید زمان بوده و در طول شبانه روز معتبر می باشد.

3- با توجه به محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، دانشجویان ذینفع از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.

4-پس از صدور معرفی نامه،  مسولیت عدم مراجعه به موقع به شعب بیمه بر عهده دانشجو می باشد.

فرآیند بررسی و صدور معرفی نامه:

پس از دریافت مدارک دانشجو و بررسی های لازم توسط اداره رفاه دانشجویان، مراتب برای شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال می شود. شرکت بیمه در صورت تایید مدارک نسبت به صدور معرفی نامه برای شرکت مرکزی بیمه دانا واقع در شهر محل سکونت دانشجو اقدام می نماید.بر این اساس و پس از طی این مراحل، اداره مزبور تاریخ مراجعه دانشجو به شرکت بیمه را از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد کرد.