کارکنان

خانم طالبی
کارشناس تسهیلات رفاهی
شماره تماس : 44012593

خانم علوی
کارشناس خدمات دانشجویی
شماره تماس ::44012594

شرح وظایف کارشناس خدمات دانشجویی(اعظم طالبی )

 1. اجرای کلیه بخش نامه ها و آئین نامه های رسیده از وزارت متبوع در ارتباط با امور رفاهی دانشجویان
 2. نظارت بر نحوه تشکیل پرونده های دانشجویی
 3. تطبیق درخواست متقاضیان استفاده از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان با ضوابط و دستورالعمل های مربوط
 4. تنظیم، ثبت و کنترل و تایید فهرست اسامی متقاضیان انواع وام های و تسهیلات رفاهی از طریق سیستم اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان
 5. تعامل سازنده و نظارت بر فعالیت کارشناسان خدمات دانشجویی دانشکده ها
 6. ارتباط کاری موثر با کارشناسان ذیربط در صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع
 7. تهیه طرح ها و برنامه رفاهی دانشجویان به منظور ارائه به اداره ذیربط
 8. نیازسنجی کار دانشجویی مورد درخواست واحدهای اداری و برآورد اعتبارات لازم در هر نیم سال تحصیلی
 9. تعیین وضعیت تحصیلی دانش آموختگان در سیستم اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان

شرح وظایف کارشناس خدمات دانشجویی ( اشرف السادات علوی هوشمند)

 1. اجرای کلیه بخش نامه ها و آئین نامه های رسیده از وزارت متبوع در ارتباط با امور رفاهی دانشجویان
 2. اخذ درخواست و مدارک مورد نیاز متقاضیان انواع وام های دانشجویی
 3. ثبت و اعلام اسامی دانشجویان استفاده کنندگان از خوابگاه های دولتی به صندوق رفاه دانشجویان
 4. تنظیم، ثبت و کنترل و تایید فهرست اسامی متقاضیان انواع وام های و تسهیلات رفاهی از طریق سیستم اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان
 5. انجام امور دانشجویان انصرافی، اخراجی، انتقالی و دانش آموخته و اعلام میزان بدهی به واحد آموزش
 6. ارتباط کاری موثر با کارشناسان ذیربط در صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع
 7. تهیه طرح ها و برنامه رفاهی دانشجویان به منظور ارائه به اداره ذیربط
 8. اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص ارائه تسهیلات رفاهی ، تهیه و تنظیم گزارش جهت ارائه به اداره ذیربط
 9. بررسی مدارک دریافتی از متقاضیان به منظور شناسایی واجدین شرایط استفاده از تسهیلات رفاهی