استاد شکوهیان راد-۹ اردیبهشت

وبینار:استاد شکوهیان راد-۹ اردیبهشت -حوزه علوم اسلامی-

موضوع :نقش سازمان های صهیونیستی در تحقق نظم نوین جهانی

لینک ضبط شده  :https://meeting5.hsu.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=f2f050b2f1d3ac3a8220d30ae0a09ff13d189d1b-1619670450640

 

چهت دانلود فایل پاورپوینت چلسه اینجافایل پاور پوینت جلسه استاد شکوهیان راد کلیک کنید.