^

RSS اخبار – پایگاه خبری دانشگاه حکیم سبزواری

درباره دانشگاه:

دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۶۶ در مسیر امیدبخش و رو به پیشرفت نظام آموزش عالی کشور گام نهاد، به گونه ای که هم اکنون با تکیه بر شعار "پویا در عرصه علمی، پیشرو در مسیر توسعه"، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد.....