درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه 2 فروردین 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

آیین نامه ها و دستورالعمل ها


 

 

آیین نامه ها و دستورالعمل ها :

آیین نامه های وزارتی  :