مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
یکشنبه 28 مرداد 1397
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”