درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه 2 فروردین 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

افراد


مدير گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: دکتر امير حسين کیذوری

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: سمیه بخشی