افراد

مدير گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: دکتر علی اکبر عارفی جمال
کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: سمیه بخشی