درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 29 دی 1397
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

افراد


مدير نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: دکتر امير حسين کیذوری

کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: سمیه بخشی