درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

تماس با ما


ايميل دفتر نظارت ،ارزيابي و تضمین کیفیت :nezarat@hsu.ac.ir

تلفن مستقيم مدير : 05144012652

تلفن مستقيم و فاكس معاون مدير:05144012599

آدرس پستي : سبزوار – صندوق پستي 397- دانشگاه حكيم سبزواري – دفتر نظارت ،ارزيابي و تضمین کیفیت