درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 29 دی 1397
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

فرمهای اداری


فرمهای اداری :

*  فرمهای نظرسنجی
*  فرمهای ارزیابی
*  فرم های کمیت و کیفیت تدریس
 *  فرم ترفيع پايه ساليانه