اخبار
اطلاعیه

اطلاعیه

ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی( 1401-1400 ): از روز شنبه تاریخ 1401/02/17 تا روز جمعه تاریخ 1401/02/30

دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه منتخب در ارائه گزارش فعالیت های نظارت و ارزیابی وزارت علوم

دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه منتخب در ارائه گزارش فعالیت های نظارت و ارزیابی وزارت علوم

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از مدیران منتخب دانشگاه های کشور در نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه ...

دانشگاه حکیم سبزواری پیشرو در اجرای طرح ارزیابی درونی

دانشگاه حکیم سبزواری پیشرو در اجرای طرح ارزیابی درونی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری :  بالندگی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه  از مهمترین اهداف این طرح ...

نشست مجريان و اعضاي كميته ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي

نشست مجريان و اعضاي كميته ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي

با عنايت به تفاهم نامه منعقده في مابين دانشگاه با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري( سازمان سنجش وآموزش كشور)، كارگاه ارزيابي دروني با هدف آشنا سازي ...