نمای اول : تعداد دانشجویان ورودی دانشگاه حکیم سبزواری به تفکیک سال تحصیلی


تعداد دانشجویان پذیرفته شده در هر سال تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری

نمایش نموداری دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک دوره از ابتدای تأسیس دانشگاه تا کنون

نمای دوم : تعداد دانشجویان ورودی دانشگاه حکیم سبزواری در هر سال تحصیلی به تفکیک مقاطع تحصیلی


تعداد دانشجویان دوره کاردانی در هر سال تحصیلی
تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته در هر سال تحصیلی
تعداد دانشجویان دوره کارشناسی در هر سال تحصیلی
تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در هر سال تحصیلی
تعداد دانشجویان دوره کارشناسی دکترا در هر سال تحصیلی

نمای سوم: آمار و نمودار دانشجویان هر دانشکده

تعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تعداد دانشجویان دانشکده جغرافیاو علوم محیطی
تعداد دانشجویان دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر
تعداد دانشجویان دانشکده علوم پایه
تعداد دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد دانشجویان دانشکده مهندسی
تعداد دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
تعداد دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین (حضرت زینب(س))

نمای چهارم : وضعیت آماری دانشجویان دانشگاه در نیم سال جاری


نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400