ماهنامه فرآیند منتشر شد.

در این شماره که با همت انجمن مهندسی شیمی و سردبیری سرکار خانم مریم کمر زاده مدیر مسئول یکتا خراسانیان تیم تحریریه:محدثه محمدی، یاسمن سادات شاد دل، حسین ...

چاپ مقاله Q1

چاپ مقاله مروری مشترک با دانشگاه صنعتی درسدن آلمان (TU Dresden) توسط جناب آقای دکتر علی صنعتی در تیر ماه 1401 با عنوان: Utilization of ionic ...

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی با مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به همت دفتر ارتباط با جامعه ...

کسب رتبه های ارشد1401

کسب رتبه 19مهندسی شیمی توسط مهدی فیل سرا کسب رتبه 29 مخزن و 58 حفاری و بهره برداری مهندسی نفت توسط آقای مهندس شکیب  مراسلی کسب رتبه ...