انجمن علمی مهندسی شیمی

دکتر حمید حیدرزاده درزی استاد مشاور انجمن

Dr Hamid Heidarzadeh Darzi

تماس: 2865  4401  051

 hamid.heydarzadeh@yahoo.com@

Hdheydarzadeh@

دبیر انجمن:

مهلا رجبی

@mahlaff6678

شورای مرکزی:

زهرا سادات مردان حسینی

محبوبه صنعتی

ندا دشتی

احمد اکرمی