انجمن علمی مهندسی شیمی

دکتر حمید حیدرزاده درزی استاد مشاور انجمن

Dr Hamid Heidarzadeh Darzi

دبیر انجمن: ایمان کشاورزیان

تماس:  09134354121