انجمن علمی مهندسی شیمی

دکتر حمید حیدرزاده درزی استاد مشاور انجمن

 

رسول خادم

تماس: ۰۹۰۳۶۴۱۶۴۹۶